Asbestinfo > wat is asbest > wat zegt de wet over asbest > wetteksten

8 JUNI 2007. – Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 maart 2006 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan asbest.

Art. 2. In artikel 57 van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de bestaande tekst, die § 1 zal vormen, wordt de inleidende zin vervangen als volgt :

” Het verwijderen van de isolatie rond leidingen die losgebonden asbest bevat, mag uitgevoerd worden door middel van de couveusezakmethode indien het werken in open lucht betreft en voor zover de volgende voorwaarden vervuld zijn. § 2. In afwijking van het bepaalde in § 1 mag de couveusezakmethode voor het verwijderen van de isolatie rond leidingen, die losgebonden asbest bevat eveneens worden toegepast in gesloten ruimten indien aan volgende bijkomende voorwaarden is voldaan

Art. 3. Artikel 59, tweede lid, van hetzelfde besluit, wordt vervangen als volgt :

” De beschermkledij bestaat inzonderheid uit wegwerp of katoenen onderkledij, kousen, een overall, een wegwerpoverall en veiligheidsschoenen of veiligheidslaarzen. Ze biedt een maximale bescherming tegen de blootstelling aan asbest, conform de desbetreffende bepalingen van het koninklijk besluit van 13 juni 2005 betreffende het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. “.

Art. 6. Artikel 65, tweede lid, van hetzelfde besluit, wordt vervangen als volgt :

” De beschermkledij bestaat inzonderheid uit wegwerp of katoenen onderkledij, kousen, een overall, een wegwerpoverall, handschoenen en veiligheidsschoenen of veiligheidslaarzen. Ze biedt een maximale bescherming tegen de blootstelling aan asbest, conform de desbetreffende bepalingen van het koninklijk besluit van 13 juni 2005 betreffende het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. “.

Art. 7. In bijlage II, A, bij hetzelfde besluit, wordt het punt 6° vervangen als volgt :

” 6° losgebonden asbesthoudend plaatmateriaal, asbestkarton, voor zover het asbest gefixeerd is en het eenvoudig gedemonteerd, weggenomen en verpakt kan worden zonder de asbesthoudende materialen te breken of te beschadigen;


DELEN

Logo