Asbestinfo > wat is asbest > wat zegt de wet over asbest > wetteksten

4 MEI 1999. – Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 december 1993 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan carcinogene agentia op het werk en tot aanpassing van bijlage V bij titel III, afdeling VI van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming.

Art. 2. Artikel 2 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met de volgende bepalingen : ” Dit besluit is van toepassing op de blootstelling van werknemers aan asbest en vinylchloridemonomeer, wanneer de bepalingen ervan gunstiger zijn voor de veiligheid en gezondheid op het werk dan de desbetreffende bepalingen van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming.

Dit besluit is evenwel slechts van toepassing op de agentia bedoeld in bijlage III, voor zover uit de risicoanalyse bedoeld in artikel 8 van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk blijkt dat er een carcinogeen effect is voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers. “.


DELEN

Logo