Asbestinfo > wat is asbest > wat zegt de wet over asbest > wetteksten

31 OKTOBER 1996. – Collectieve arbeidsovereenkomst van 31 oktober 1996 van het Paritair Comité voor het bouwbedrijf. – Uitvoering van de bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 1995, betreffende de toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf op de ondernemingen voor afbraak van asbest en/of verwijdering van asbest of van asbesthoudende materialen en tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 maart 1993, betreffende de arbeidsvoorwaarden

HOOFDSTUK I. – Inleidende bepaling.

Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten in uitvoering van de bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst, betreffende de toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf op de ondernemingen voor afbraak en/of verwijdering van asbest of van asbesthoudende materialen, gesloten op 6 juli 1995 in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, naar aanleiding van de aanvulling van het bevoegdheidsgebied van het Paritair Comité voor het bouwbedrijf door het koninklijk besluit van 16 maart 1995 (Belgisch Staatsblad van 29 maart 1995).

Zij heeft tot doel de nadere regels vast te leggen voor de toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomsten afgesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf op de ondernemingen voor afbraak en/of verwijdering van asbest of van asbesthoudende materialen. Hiertoe dienen, inzonderheid, wijzigingen worden aangebracht aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 maart 1993, betreffende de arbeidsvoorwaarden, algemeen verbindend verklaard bij het koninklijk besluit van 18 januari 1995 (Belgisch Staatsblad van 25 februari 1995). HOOFDSTUK II. – Bepalingen tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 maart 1993 betreffende de arbeidsvoorwaarden.

Art. 2. Artikel 6, derde lid, van de hogervermelde collectieve arbeidsovereenkomst van 18 maart 1993 wordt aangevuld met de volgende rubriek :

” – afbraak en/of verwijdering van asbest of van asbesthoudende materialen : arbeiders die specifieke beschermingsmiddelen gebruiken en die in contact staan met het asbest-risico. “.

Art. 3. Artikel 7, tweede lid, van de hogervermelde collectieve arbeidsovereenkomst van 18 maart 1993 wordt vervangen door de volgende bepaling :

” Dit driejarig tijdvak kan naar het oordeel van de werkgever worden verminderd :

– voor de arbeiders die in het bezit zijn van een einddiploma, uitgereikt door een vakschool;

– voor de afbrekers en verwijderaars van asbest of van asbesthoudende materialen. “.

Art. 4. Artikel 8, tweede lid, van de hogervermelde collectieve arbeidsovereenkomst van 18 maart 1993 wordt aangevuld met een punt g), dat als volgt luidt :

” g) in de ondernemingen voor afbraak en/of verwijdering van asbest of van asbesthoudende materialen : de arbeiders die op een zelfstandige basis de werkplaats kunnen klaarmaken. “.

HOOFDSTUK III. – Specifieke bepaling.

Art. 5. Onder verwijzing naar de bepalingen van het protocol van akkoord van 5 april 1995, betreffende het sectoraal akkoord 1995-1996, gaan de ondertekenende partijen de verbintenis aan om, onder meer in samenwerking met het nationaal Actiecomité voor veiligheid en hygiëne in het bouwbedrijf, alle nodige initiatieven te nemen met het oog op de organisatie van een vormingsdag voor de nieuwkomers in de ondernemingen voor afbraak en/of verwijdering van asbest of van asbesthoudende materialen.

HOOFDSTUK IV. – Inwerkingtreding.

Art. 6. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 oktober 1996. De geldigheidsduur en de opzeggingsmodaliteiten van de bepalingen van Hoofdstuk II (wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 maart 1993) zijn dezelfde als deze van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 maart 1993.

De overige bepalingen van deze overeenkomst worden aangegaan voor een onbepaalde duur. Elk van de ondertekenende partijen kan deze bepalingen opzeggen, mits het naleven van een opzeggingstermijn van zes maanden. Deze opzegging wordt betekend bij een ter post aangetekende brief gericht aan de Voorzitter van het Paritair Comité voor het bouwbedrijf.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 11 april 1999. (Voor het KB, zie %%1999-04-11/83%%). De Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Mevr. M. SMET


DELEN

Logo