Asbestinfo > wat is asbest > wat zegt de wet over asbest > wetteksten

31 MAART 2006. – Tweede Bestuursovereenkomst 2006-2008 tussen de Belgische Staat en het Fonds voor de beroepsziekten (Asbestfonds)

HOOFDSTUK 6.

Art. 39ter. Asbestfonds.

Het Asbestfonds (AFA) werd opgericht binnen het FBZ door de programmawet van 27 december 2006. Het koninklijk besluit van 11 mei 2007 verduidelijkt de bestaande wetgeving.

Het Asbestfonds is belast met het betalen van de vergoedingen aan de slachtoffers van ziekten veroorzaakt door asbest, met name het mesothelioom, de asbestose of de diffuse bilaterale pleuraverdikkingen. In geval van overlijden van het slachtoffer, keert het AFA een vergoeding uit aan de eventuele rechthebbenden.

De personen die voor 1 januari 2001 door het FBZ werden erkend als zijnde getroffen door asbestose of diffuse bilaterale pleuraverdikkingen, kunnen vanaf 1 april 2007 aanspraak maken op een vergoeding van het Asbestfonds, in zoverre zij hun aanvraag indienen vóór 1 april 2010.

Het FBZ verbindt zich ertoe die personen een brief te schrijven om hun aandacht te vestigen op de mogelijkheid een aanvraag in te dienen bij het Asbestfonds. Die aanvraag zal ook worden beschouwd als een aanvraag om herziening in het kader van de reglementering van het FBZ.

Bij de brief gericht aan de zieke zal een brief gevoegd worden voor zijn behandelende geneesheer evenals de formulieren om een aanvraag om vergoeding door het Asbestfonds in te dienen.

Uiterlijk in december 2009, rekening houdend met de medische en administratieve onderzoekscapaciteit, zullen alle betrokken personen gecontacteerd zijn

Art. 39quater. CAO 91.

Sinds 1 januari 2008 is het FBZ belast met nieuwe opdrachten in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2007 betreffende de toekenning van het brugpensioen aan sommige werknemers die ernstige lichamelijke problemen hebben. Die opdrachten bestaan uit : * het erkennen van het feit, onder de voorwaarden en volgens de bepalingen vastgesteld door het Beheerscomité, voor sommige werknemers bedoeld in artikel 3, § 6, van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het conventioneel brugpensioen in het kader van het generatiepact, dat ze beroepshalve direct werden blootgesteld aan asbest, volgens de voorwaarden en de procedure bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomst van de Nationale Arbeidsraad;

* het verlenen van zijn medewerking, onder de voorwaarden en volgens de bepalingen vastgesteld door het Beheerscomité, in de erkenningsprocedure door het Fonds voor Arbeidsongevallen van werknemers, bedoeld in artikel 58, § 1, 19° van de wet van 10 april 1971 op de arbeidsongevallen. De Koning mag de uitvoeringsbepalingen van die bevoegdheid bepalen.

In 2009 verbindt het FBZ zich ertoe om te controleren of de inlichtingen betreffende de blootstelling aan asbest zoals bepaald in artikel 2, § 2, 3°, van CAO 91 overeenstemmen met de werkelijkheid en in voorkomend geval aan de betrokken werknemer het attest te bezorgen dat hij gelijkgesteld is met een werknemer die ernstige lichamelijke problemen heeft. Als de voorwaarden niet

vervuld zijn, verbindt het FBZ zich ertoe de onmogelijkheid mee te delen om een attest af te geven en om de werknemer te informeren over de mogelijkheden tot beroep waarover hij beschikt. Het FBZ verbindt zich ertoe de procedures uit te werken en alle maatregelen te nemen die het mogelijk moeten maken de aanvragen binnen een termijn van zes maanden te behandelen.


DELEN

Logo