Asbestinfo > wat is asbest > wat zegt de wet over asbest > wetteksten

26 MEI 2002. – Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 maart 1969 houdende vaststelling van de lijst van beroepsziekten die aanleiding geven tot schadeloosstelling.

Art. 2. In artikel 1 van hetzelfde koninklijk besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 28 mei 1969, 10 juli 1973, 26 juni 1979, 26 november 1982, 7 maart 1988, 13 september 1989, 12 juli 1991, 22 maart 1999 en 9 juli 2001, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° tussen de codenummers 9.308 en 1.4 wordt het volgende codenummer ingevoegd :

” 9.310 larynxkanker veroorzaakt door asbest ” 2° na het codenummer 1.701 wordt het volgende codenummer ingevoegd : ” 1.711 organisch psychosyndroom veroorzaakt door organische oplosmiddelen


DELEN

Logo