Asbestinfo > wat is asbest > wat zegt de wet over asbest > wetteksten

20 DECEMBER 2007. – Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 91 van 20 december 2007, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van een aanvullende vergoeding in het kader van het brugpensioen voor sommige oudere mindervalide werknemers en werknemers met ernstige lichamelijke problemen, indien zij worden ontslagen (Overeenkomst geregistreerd op 8 januari 2008 onder het nummer 86254/CO/300).

HOOFDSTUK II. – Toepassingsgebied. 3° ” werknemers gelijkgesteld aan werknemers met ernstige lichamelijke problemen ” : de werknemers met een rechtstreekse blootstelling aan asbest tijdens hun vroegere beroepsactiviteit vóór 1 januari 1993 gedurende minimum twee jaar in :

– ondernemingen of werkplaatsen waar producten of voorwerpen op basis van asbest worden gefabriceerd en behandeld;

– of fabrieken van materialen in vezelcement. Met betrekking tot de werknemers die rechtstreeks werden blootgesteld aan asbest, moet de onderneming of werkplaats waar producten of voorwerpen op basis van asbest worden gefabriceerd en behandeld, en waar die werknemers moeten hebben gewerkt, producten of voorwerpen op basis van asbest fabriceren en behandelen. Het gaat om een cumulatieve voorwaarde.

HOOFDSTUK VI. – Erkenning als werknemer gelijkgesteld aan een werknemer met ernstige lichamelijke problemen. Art. 8. § 1. De werknemer die wenst erkend te worden als werknemer gelijkgesteld aan een werknemer met ernstige lichamelijke problemen, dient een aanvraag in bij het Fonds voor Beroepsziekten met de nodige bewijsstukken van de blootstelling aan asbest in de zin van artikel 2, § 2, 3° van deze overeenkomst.Het Fonds voor Beroepszieken stelt vast of het dossier al dan niet volledig is. Zo niet vraagt het Fonds de ontbrekende stukken op.

De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening zal volgens de geëigende procedure nagaan of de werknemer zal voldoen aan de voorwaarden van artikel 3, 2° van deze overeenkomst.

Slechts nadat de twee luiken van het dossier van de werknemer volledig is, doen de deskundigen van het Fonds voor Beroepsziekten een marginale controle over de rechtstreekse blootstelling aan asbest tijdens zijn vroegere beroepsactiviteit vóór 1 januari 1993 gedurende minimum twee jaar in :

– ondernemingen of werkplaatsen waar producten of voorwerpen op basis van asbest worden gefabriceerd en behandeld;

– of fabrieken van materialen in vezelcement. In geval van positieve beslissing levert het Fonds voor Beroepsziekten een attest af aan de werknemer, waarin de werknemer erkend wordt als werknemer gelijkgesteld aan een werknemer met ernstige lichamelijke problemen.


DELEN

Logo