Asbestinfo > wat is asbest > wat zegt de wet over asbest > wetteksten

10 JUNI 1999. – Collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juni 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende het protocol van nationaal akkoord voor de jaren 1999-2000 (Overeenkomst geregistreerd op 14 juli 1999 onder het nummer 51480/COF/106.03).

Vervroegd uittreden vanaf 55 jaar. Art. 4. Arbeid(st)ers die ontslagen worden om economische of technische redenen en die de leeftijd van 55 jaar bereikt hebben, genieten een extra legale bestaanszekerheidvergoeding indien:

  1. de werknemer op datum van uitdiensttreding de leeftijd van 55 jaar bereikt heeft; 2. de werknemer blootgesteld is geweest aan het beroepsrisico asbest, volgens modaliteiten bepaald in de respectievelijke ondernemings-CAO’s.

De opzegtermijn, die in de onderneming van toepassing is bij afdanking, dient te worden gepresteerd.

Het bedrag van de bestaanszekerheidvergoeding wordt vastgelegd volgens de modaliteiten, bepaald in de respectievelijke ondernemings-CAO’s.

Op het ogenblik van de uitdiensttreding zal een individuele berekening worden opgemaakt van de bijkomende bestaanszekerheidvergoeding. Deze vergoeding kan niet meer worden gewijzigd, behoudens wanneer en zoals de sociale uitkeringen geïndexeerd worden.

De aanvullende vergoeding zal enkel en alleen worden toegekend indien betrokkene recht heeft op werkloosheidsuitkeringen en wordt gegarandeerd tot betrokkene het rustpensioen heeft verkregen en is niet cumuleerbaar met brugpensioenvergoedingen of collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46.

Werknemers die méér dan 1 jaar afwezig zijn wegens ziekte komen voor deze uittreding niet in aanmerking, indien zij niet kunnen presteren gedurende de opzegtermijn.

De uitgekeerde bedragen zijn onderworpen aan fiscale inhoudingen. De kost voor deze verbintenis zal in de kost van de sectorale collectieve arbeidsovereenkomst van de sector vezelcement 1999-2000 worden opgenomen.

De kosten van de voortzetting van deze verbintenis zal ook in de collectieve arbeidsovereenkomsten van na 2000 worden verrekend. Dit geldt dus voor de arbeid(st)ers die na 31 december 2000 kunnen uittreden.

Op 1 november 2000 zal een evaluatie gebeuren van de werkelijke tegenover de voorziene kostprijs van deze regeling.

Een eventueel batig saldo zal omgezet worden in een verhoging van de koopkracht.


DELEN

Logo