Asbestinfo > wat is asbest > wat zegt de wet over asbest > wetteksten

12 Oktober 2017 – besluit ivm premies bepaalde werken ivm asbest

12 OKTOBER 2017. – Ministerieel besluit houdende vaststelling van nadere regels voor de subsidiëring van bepaalde werken, leveringen en diensten die in het Vlaamse Gewest door of op initiatief van lokale besturen worden uitgevoerd

Het subsidiepercentage voor samenkoopprojecten verwijdering asbesthoudende leidingisolatie als vermeld in het tweede lid, 2°, a) bedraagt 50 % voor projectaanvragen in 2018 met een maximaal subsidieerbaar bedrag van 10.000 euro per stookinstallatie. Voor een appartementsgebouw geldt een maximaal subsidieerbaar bedrag van 14.000 euro. Voor projectaanvragen vanaf 1 januari 2019 wordt dit subsidiepercentage verlaagd van 50 % naar 30 %. Voor beschermde afnemers zoals vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 houdende algemene bepalingen over het energiebeleid, blijft het subsidiepercentage van 50 % behouden. Dit subsidiebedrag komt rechtstreeks ten gunste van de projectdeelnemer, conform de geformuleerde werkwijze binnen de Algemene Richtlijn bij dit besluit. Dit subsidiebedrag wordt ten gunste van de projectaanvrager aangevuld met een forfaitair subsidiebedrag voor projectcoördinatie ten bedrage van 0,2 euro per inwoner binnen het projectgebied per projectjaar met een variabel subsidiebedrag voor projectcoördinatie van 50 euro per gerealiseerde verwijdering. Het subsidiepercentage voor een verplicht aan te stellen extern deskundige met asbest- en bouwexpertise bedraagt 90 % met een maximaal subsidieerbaar bedrag van 155 euro per uniek adres. Voor projectaanvragen vanaf 1 januari 2019 wordt dit subsidiepercentage verlaagd van 90 % naar 75 %.

Het subsidiepercentage voor samenkoopprojecten voor verwijdering asbesthoudende vloerbedekking als vermeld in het tweede lid, 2°, b) bedraagt 50 % voor projectaanvragen in 2018 met een maximaal subsidieerbaar bedrag van 10.000 euro per wooneenheid. Voor projectaanvragen vanaf 1 januari 2019 wordt dit subsidiepercentage verlaagd van 50 % naar 30 %. Voor beschermde afnemers zoals vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 houdende algemene bepalingen over het energiebeleid, blijft het subsidiepercentage van 50 % behouden. Dit subsidiebedrag komt rechtstreeks ten gunste van de projectdeelnemer, conform de geformuleerde werkwijze binnen de Algemene Richtlijn bij dit besluit. Dit subsidiebedrag wordt ten gunste van de projectaanvrager aangevuld met een forfaitair subsidiebedrag voor projectcoördinatie ten bedrage van 0,2 euro per inwoner binnen het projectgebied per projectjaar met een variabel subsidiebedrag voor projectcoördinatie van 50 euro per gerealiseerde wooneenheid. Het subsidiepercentage voor een verplicht aan te stellen extern deskundige met asbest- en bouwexpertise bedraagt 90 % met een maximaal subsidieerbaar bedrag van 155 euro per uniek adres. Voor projectaanvragen vanaf 1 januari 2019 wordt dit subsidiepercentage verlaagd van 90 % naar 75 %.

Het subsidiepercentage voor samenkoopprojecten voor dakvervanging als vermeld in het tweede lid, 2°, c) bedraagt 90 % voor projectaanvragen in 2018 en 75 % voor aanvragen vanaf 1 januari 2019 met een maximaal subsidieerbaar bedrag van 320 euro per opgehaalde ton asbestcement. Voor beschermde afnemers zoals vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 houdende algemene bepalingen over het energiebeleid, blijft het subsidiepercentage van 90 % behouden. Deze subsidie komt ten gunste van de projectdeelnemer. De projectaanvrager ontvangt een forfaitair subsidiebedrag

voor projectcoördinatie ten bedrage van 0,2 euro per inwoner binnen het projectgebied per projectjaar met een variabel subsidiebedrag voor projectcoördinatie van 50 euro per gerealiseerde wooneenheid. Het subsidiepercentage voor een verplicht aan te stellen extern deskundige met asbest- en bouwexpertise bedraagt 90 % met een maximaal subsidieerbaar bedrag van 155 euro per uniek adres. Voor projectaanvragen vanaf 2019 wordt dit subsidiepercentage verlaagd van 90 % naar 75 %.

Na een projectoproep door de OVAM kunnen lokale besturen een aanvraag indienen voor een asbestinventarisatieproject als vermeld in het tweede lid, 2°, d). Het forfaitair subsidiebedrag voor projectcoördinatie bedraagt 0,2 euro per inwoner binnen het projectgebied per projectjaar met een variabel subsidiebedrag voor projectcoördinatie van 5 euro per gerealiseerde wooneenheid. Bij deze projecten wordt een deskundige met asbest- en bouwexpertise ingezet voor asbestdetectie en opmaak van een inventaris volgens de inventarisatiewijze zoals geformuleerd in de projectoproep. Het subsidiepercentage voor de aangestelde deskundige met asbest- en bouwexpertise bedraagt 90 % met een maximaal subsidieerbaar bedrag van 110 euro per uniek adres.]


DELEN

Logo