Asbestinfo > wat is asbest > wat zegt de wet over asbest > wetteksten

9 SEPTEMBER 2009. – Fonds voor de Beroepsziekten – Eerste aanpassing van de tweede bestuursovereenkomst tussen de Belgische Staat en het Fonds voor Beroepsziekten – Bijvoegsel 2009 bij de bestuursovereenkomst 2006-2008

Artikel 39ter : Asbestfonds Artikel 39quater CAO 91 Sinds 1 januari 2008 is het FBZ belast met nieuwe opdrachten in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2007 betreffende de toekenning van het brugpensioen aan sommige werknemers die ernstige lichamelijke problemen hebben.

Die opdrachten bestaan uit : * het erkennen van het feit, onder de voorwaarden en volgens de bepalingen vastgesteld door het Beheerscomité, voor sommige werknemers bedoeld in artikel 3, § 6, van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het conventioneel brugpensioen in het kader van het generatiepact, dat ze beroepshalve direct werden blootgesteld aan asbest, volgens de voorwaarden en de procedure bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomst van de Nationale Arbeidsraad;

* het verlenen van zijn medewerking, onder de voorwaarden en volgens de bepalingen vastgesteld door het Beheerscomité, in de erkenningsprocedure door het Fonds voor Arbeidsongevallen van werknemers, bedoeld in artikel 58, § 1, 19° van de wet van 10 april 1971 op de arbeidsongevallen. De Koning mag de uitvoeringsbepalingen van die bevoegdheid bepalen.

In 2009 verbindt het FBZ zich ertoe om te controleren of de inlichtingen betreffende de blootstelling aan asbest zoals bepaald in artikel 2, § 2, 3°, van CAO 91 overeenstemmen met de werkelijkheid en in voorkomend geval aan de betrokken werknemer het attest te bezorgen dat hij gelijkgesteld is met een werknemer die ernstige lichamelijke problemen heeft. Als de voorwaarden niet vervuld zijn, verbindt het FBZ zich ertoe de onmogelijkheid mee te delen om een attest af te geven en om de werknemer te informeren over de mogelijkheden tot beroep waarover hij beschikt.

Het FBZ verbindt zich ertoe de procedures uit te werken en alle maatregelen te nemen die het mogelijk moeten maken de aanvragen binnen een termijn van zes maanden te behandelen.


DELEN

Logo