Asbestinfo > wat is asbest > wat zegt de wet over asbest > wetteksten

11 MEI 2007. – Koninklijk besluit ter uitvoering van hoofdstuk VI, van titel IV, van de programmawet (I) van 27 december 2006 tot oprichting van een Schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers

HOOFDSTUK I. – Definities. 7° “asbestose” : de longfibrose veroorzaakt door asbest. Zijn voor de toepassing van onderhavig besluit gelijkgesteld aan asbesose de diffuse bilaterale pleuraverdikkingen veroorzaakt door asbest.

HOOFDSTUK V. – De tegemoetkoming van het Asbestfonds. Art. 12. Indien het slachtoffer is getroffen door meerdere ziekten als gevolg van asbest, heeft hij recht op de meest gunstige schadeloosstelling.

VERSLAG AAN DE KONING De diffuse bilaterale pleurale verdikkingen veroorzaakt door asbest worden met asbestose gelijkgesteld in de mate dat, de oorzaak en de gevolgen van de ziekte dezelfde zijn maar dat de medische diagnose ze onderscheidt omwille van het feit dat de lokalisatie ervan verschilt, de long voor de asbestose en de pleura voor de diffuse bilaterale pleurale verdikkingen. Het gaat hier altijd om restrictieve longfunctiestoornissen veroorzaakt door asbest, die kunnen leiden tot ademhalingsinsufficiëntie.


DELEN

Logo