Asbestinfo > wat is asbest > wat zegt de wet over asbest > wetteksten

23 DECEMBER 2011. – Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende de vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning en van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, wat betreft de actualisatie van voormelde besluiten aan de evolutie van de techniek

HOOFDSTUK 3. – Wijzigingen van titel II van het VLAREM

Art. 58. In afdeling 5.2.2 van hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juni 2009, wordt een subafdeling 5.2.2.4bis ingevoegd, die bestaat uit artikel 5.2.2.4bis.1 tot en met 5.2.2.4bis.10, die luidt als volgt :

” Subafdeling 5.2.2.4bis. De volgende afvalstoffen mogen niet verwerkt worden in de inrichting :

1° teerhoudend asfalt; 2° bouw- en sloopafval dat asbestcementafval of andere asbesthoudende bouwmaterialen waarin asbest in gebonden vorm aanwezig is, bevat;

3° bouw- en sloopafval dat vrije asbestvezels of asbeststof bevat; 4° andere gevaarlijke afvalstoffen; 5° andere niet-gevaarlijke afvalstoffen, niet vermeld in het tweede lid van dit artikel.

Art. 110. Aan afdeling 5.30.0 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 1999 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 september 2008, wordt een artikel 5.30.0.8 toegevoegd, dat luidt als volgt :

” Art. 5.30.0.8. Overeenkomstig het koninklijk besluit van 23 oktober 2001 tot beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten (asbest) is het gebruik en de productie van asbesthoudende materialen verboden. “.


DELEN

Logo