Asbestinfo > wat is asbest > wat zegt de wet over asbest > wetteksten

23 DECEMBER 2011. – Decreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen

HOOFDSTUK 5. – Milieubijdragen, milieuheffingen en retributies Art. 46.§ 1. Het bedrag van de milieuheffing wordt, afhankelijk van de soort afvalstof en de soort verwerkingswijze, als volgt vastgesteld :4.]21

In deze paragraaf wordt verstaan onder brandbare afvalstoffen : afvalstoffen met een gloeiverlies > 10 % en een TOC-gehalte > 6 %.

  • 3. Voor de volgende afvalstoffen geldt een tarief van 0 euro per ton : 1° [9 vanaf 1 juli 2016 voor het storten van asbesthoudende afvalstoffen met een gehalte aan asbest of gelijkaardige keramische vezels van meer dan 10.000 mg/kg, bepaald als gewogen gemiddelde concentratie, op een daartoe vergunde stortplaats. De gewogen gemiddelde concentratie is gelijk aan de som van de concentratie hechtgebonden asbest en 10 maal de concentratie niet- hechtgebonden asbest (cf. Compendium voor monsterneming en analyse CMA/2/II/C2 en 3).

Het tarief van 0 euro per ton geldt tevens voor met asbest (of gelijkaardige keramische vezels) verontreinigde gronden en puin met een asbestgehalte groter dan 1.000 mg/kg (0,1 %), bepaald als totale asbestconcentratie, en kleiner dan of gelijk aan 10.000 mg/kg, bepaald als gewogen gemiddelde concentratie, die overeenkomstig het advies van OVAM niet kunnen gereinigd worden via de beste beschikbare technieken;]


DELEN

Logo