Asbestinfo > wat is asbest > wat zegt de wet over asbest > wetteksten

18 MAART 2016. – Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu

Art. N2. Bijlage 4.4.3 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne. – Lucht : meetfrequenties

de volgende vezelachtige silicaten, bij een afgasstroom van 5000 m3/uur of meer :e volgende vezelachtige silicaten (asbest) :

– actinoliet – amosiet (bruin asbest) – anthofylliet – chrysotiel (wit asbest) – crocidoliet (blauw asbest) – tremoliet maandelijks

8 JULI 2016. – Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2016

Afdeling 5. – Wijziging van het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen – Milieuheffingen

11° in paragraaf 3 wordt punt 1° vervangen door wat volgt :

“1° vanaf 1 juli 2016 voor het storten van asbesthoudende afvalstoffen met een gehalte aan asbest of gelijkaardige keramische vezels van meer dan 10.000 mg/kg, bepaald als gewogen gemiddelde concentratie, op een daartoe vergunde stortplaats. De gewogen gemiddelde concentratie is gelijk aan de som van de concentratie hechtgebonden asbest en 10 maal de concentratie niet- hechtgebonden asbest (cf. Compendium voor monsterneming en analyse CMA/2/II/C2 en 3).

Het tarief van 0 euro per ton geldt tevens voor met asbest (of gelijkaardige keramische vezels) verontreinigde gronden en puin met een asbestgehalte groter dan 1.000 mg/kg (0,1 %), bepaald als totale asbestconcentratie, en kleiner dan of gelijk aan 10.000 mg/kg, bepaald als gewogen gemiddelde concentratie, die overeenkomstig het advies van OVAM niet kunnen gereinigd worden via de beste beschikbare technieken;”;


DELEN

Logo