Asbestinfo > wat is asbest > wat zegt de wet over asbest > wetteksten

1 Maart 2013 – Wijziging VLAREL verklaring asbest – Besluit Vlaamse

1 MAART 2013. – Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het VLAREL en tot wijziging van diverse andere besluiten wat betreft erkenningen met betrekking tot het leefmilieu

HOOFDSTUK 9. – Wijzigingen in het besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2009 inzake de certificering van personeel voor de terugwinning van bepaalde oplosmiddelen op basis van gefluoreerde broeikasgassen uit apparatuur Art. 153. In bijlage 1, hoofdstuk 3, afdeling 1, onderafdeling 1, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° de zin ” De technische opleiding vloeibare brandstof omvat minstens 24 uur theorie en minstens 44 uur praktijk met betrekking tot de centrale stooktoestellen, gevoed met vloeibare brandstof. ” wordt vervangen door de zin ” De technische opleiding vloeibare brandstof omvat 24 uur theorie en 44 uur praktijk met betrekking tot de centrale stooktoestellen, gevoed met vloeibare brandstof, waarbij het totale aantal te besteden lesuren als richtwaarde geldt. “;

2° er wordt een punt 25° toegevoegd, dat luidt als volgt : ” 25° de aanwezigheid van asbesthoudend materiaal in en rond stookketels en rond verwarmingsbuizen : wat is asbest, de gezondheidsrisico’s van asbest, het voorkomen in en rond stookketels en rond verwarmingsbuizen, hoe herkennen, wat te doen bij aantreffen, de noodzaak van bewerken en afbraak van asbesthoudend materiaal in en rond stookketels en rond verwarmingsbuizen, persoonlijke beschermingsmiddelen en nuttige websites met betrekking tot asbest. “.

Art. 157. In bijlage 1, hoofdstuk 3, afdeling 2, onderafdeling 2, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° de zin ” De technische opleiding gasvormige brandstof, module G1, omvat minstens 68 uur met betrekking tot gastoestellen type B, waarbij het aantal te besteden lesuren als richtwaarde geldt en het overzicht niet limitatief is : ” wordt vervangen door de zinnen ” De technische opleiding gasvormige brandstof, module G1, omvat 68 uur met betrekking tot gastoestellen type B, waarbij het totale aantal te besteden lesuren en, in voorkomend geval, het aantal te besteden lesuren per programmaonderdeel als richtwaarden gelden. Het programma bestaat uit de volgende onderdelen (niet limitatief) : “; 2° aan punt 5° wordt een punt c) toegevoegd, dat luidt als volgt : ” c) de aanwezigheid van asbesthoudend materiaal in en rond stookketels en rond verwarmingsbuizen : wat is asbest, de gezondheidsrisico’s van asbest, het voorkomen in en rond stookketels en rond verwarmingsbuizen, hoe herkennen, wat te doen bij aantreffen, de noodzaak van bewerken en afbraak van asbesthoudend materiaal in en rond stookketels en rond verwarmingsbuizen, persoonlijke beschermingsmiddelen en nuttige websites met betrekking tot asbest; “;

3° de zin ” Deze opleiding wordt gevolgd door de proef tot vaststelling van de kwalificatie van een technicus gasvormige brandstof niveau G1. ” wordt opgeheven


DELEN

Logo