Asbestinfo > wat is asbest > wat zegt de wet over asbest > wetteksten

3 MAART 2011. – Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de omzetting van Richtlijn 2008/112/EG van 16 december 2008 tot wijziging van de Richtlijnen 76/768/EEG, 88/378/EEG en 1999/13/EG van de Raad en de Richtlijnen 2000/53/EG, 2002/96/EG en 2004/42/EG van het Europees Parlement en de Raad teneinde ze aan te passen aan Verordening (EG) nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels

Afdeling 14. – Wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 juli 2003 inzake de beperking van de emissie van vluchtige organische stoffen bij bepaalde drukactiviteiten of bepaalde werkzaamheden van de grafische industrie zoals lakken en op film zetten Art. 46. § 2. Artikel 7 van hetzelfde besluit is vervangen door wat volgt :
” Art. 7. Uit alle AEEA moeten ten minste de volgende stoffen, mengsels en onderdelen worden verwijderd en het centrum is uitgerust om uit alle AEEA ten minste de volgende elementen te verwijderen en in geschikte en afzonderlijke
houders op te slaan : 7° asbestafval en onderdelen die asbest bevatten;


DELEN

Logo