Asbestinfo > wat is asbest > wat zegt de wet over asbest > wetteksten

24 MEI 2018. – Decreet tot omzetting van Richtlijn 2014/52/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2004 tot wijziging van Richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten en tot wijziging van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning wat betreft de dematerialisatie en de administratieve vereenvoudiging en diverse bepalingen

Art. N1. BIJLAGE II : Projecten onderworpen aan een milieueffectonderzoek overeenkomstig de artikelen D.64, § 1, en D.65, §§ 2 en 3

Raffinaderijen van ruwe aardolie (met uitzondering van de bedrijven die uitsluitend smeermiddelen uit ruwe olie vervaardigen), alsmede installaties voor de vergassing en vloeibaarmaking van ten minste 500 ton steenkool of bitumineuze schisten per dag.

  1. a) Thermische centrales en andere verbrandingsinstallaties met een warmtevermogen van ten minste 300 MW;
  2. b) Kerncentrales en andere kernreactoren, met inbegrip van de ontmanteling of buitengebruikstelling van dergelijke centrales of reactoren (1) (met uitzondering van onderzoeksinstallaties voor de productie en verwerking van splijt- en kweekstoffen, met een constant vermogen van ten hoogste 1 thermische kW).
  3. a) Installaties voor de opwerking van bestraalde splijtstoffen; b) Installaties die ontworpen zijn : i) voor de productie of de verrijking van splijtstoffen; ii) voor de behandeling van bestraalde splijtstoffen of hoog radioactief afval; iii) voor de definitieve verwijdering van bestraalde splijtstoffen; iv) uitsluitend voor de definitieve verwijdering van radioactief afval; v) uitsluitend voor de (voor meer dan tien jaar geplande) opslag van bestraalde splijtstoffen of radioactief afval op een andere plaats dan het productieterrein.
  4. a) Geïntegreerde hoogovenbedrijven voor de productie van ruwijzer en staal; b) Installaties voor de winning van ruwe non-ferrometalen uit erts, concentraat of secundaire grondstoffen met metallurgische, chemische of elektrolytische procedés.
  5. Installaties voor de winning van asbest, alsmede voor de behandeling en de verwerking van asbest en asbesthoudende producten : voor producten van asbestcement, met een jaarproductie van meer dan 20.000 ton eindproducten, voor remvoeringen, met een jaarproductie van meer dan 50 ton eindproducten; voor andere toepassingsmogelijkheden van asbest – met een gebruik van meer dan 200 ton per jaar.

DELEN

Logo