Asbestinfo > wat is asbest > wat zegt de wet over asbest > wetteksten

19 JULI 2012. – Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 30 oktober 2009 betreffende bepaalde antennes die elektromagnetische golven uitzenden, het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 maart 1999 tot vaststelling van de lijst van ingedeelde inrichtingen van klasse 1B, II en III in uitvoering van artikel 4 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen, en het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 mei 2009 tot vaststelling van de samenstelling van het dossier voor de aanvraag van een milieuattest en -vergunning

HOOFDSTUK III. – Wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 mei 2009 tot vaststelling van de samenstelling van het dossier voor de aanvraag van een milieuattest en -vergunning

Art. 8. § 1. In het besluit van 28 mei 2009 tot vaststelling van de samenstelling van het dossier voor de aanvraag van een milieuattest en -vergunning wordt na artikel 5 een artikel 5/1 ingevoegd, luidend als volgt :

Artikel 5/1. Een aangifte voor inrichtingen van klasse IC, met uitzondering van tijdelijke werven voor inkapseling en/of verwijdering van asbest, wordt in drie exemplaren ingediend via het formulier dat in bijlage V bij dit besluit is opgenomen.’

  • 2. Het formulier opgenomen in bijlage I bij dit besluit is de nieuwe bijlage V bij het besluit van 28 mei 2009.

DELEN

Logo